• BannerImg

  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

  Tyto všeobecné podmínky upravují vztah a poskytování služeb mezi klienty (dále ”klient”) a Českou Krav Maga Asociací (dále “ČKMA”), provozovanou Krav Maga, z.s.. se sídlem Na Pankráci 32, Praha 4, 140 00 (dále jen “organizátor”).

  1. Předmět vztahu

  Organizátor pro klienty poskytuje výuku izraelského sebeobranného systému Krav Maga, výuku managementu osobní bezpečnosti a další služby. Klient má právo využívat služby ve smluveném čase a délce, v předem stanovený termín. 

  2. Vznik vztahu

  Vztah mezi klientem a organizátorem vzniká přihlášením k účasti na kurzu či akci prostřednictvím webových stránek www.krav-maga.cz, případně na základě emailové komunikace a projevením zájmu o službu. Nezletilé osoby mohou služby využívat pouze v případě, kdy se klientem stane jejich zákonný zástupce či oprávněná osoba.

  3. Trvání vztahu

  Vztah je uzavírán na dobu určitou dle informací uvedených ke konkrétní službě. Klient nebo organizátor může vzájemný vztah ukončit nebo pozastavit na základě skutečností uvedených ve všeobecných podmínkách.

  4. Odpovědnost za škody na zdraví a majetku

  Klient prohlašuje, že se účastní služeb poskytovaných organizátorem dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Dále prohlašuje, že bere na vědomí odpovědnost za způsobené škody na zařízení v areálu, kde je trénink pořádán, jakož i za škody způsobené dalším zúčastněným osobám.

  Klient je povinen se během využití služeb vždy řídit pokyny odpovědných osob. Zástupce organizátora si vyhrazuje právo vyloučit klienta, který by svým jednáním či nedbalostí ohrozil zdraví a majetek sebe a/nebo ostatních klientů, a to bez jakékoliv náhrady. Klient byl dále poučen o užitečnosti zřízení komerčního pojištění pro případ zranění a majetkové škody. 

  Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty nebo krádeže věcí nebo předmětů přinesených do prostor, kde služba probíhá; nenese odpovědnost za úmrtí, úrazy nebo nemoci vzniklé v souvislosti s využíváním služeb poskytovaných organizátorem (včetně úrazů způsobených použitím přístrojů a/nebo vybavení klubu). 

  5. Zdravotní stav

  Klient stvrzuje, že v průběhu využívání služeb nebude pod vlivem návykových látek ve smyslu ustanovení § 130 zákona č 40/2009 Sb., v platném znění. Při porušení tohoto ustanovení je zodpovědná osoba oprávněna klienta bez náhrady vykázat a ukončit s ním vztah.

  Klient (nebo jím zastupovaná osoba) nemůže využívat služby, pokud je ve stavu infekce, nakažlivé choroby nebo má jiné potíže, které mohou mít vliv na jiné zúčastněné osoby. Zároveň klient stvrzuje, že nemá nařízenou karanténní ochranu, netrpí žádnou nakažlivou chorobou, ani žádnými jinými vážnými zdravotními problémy a je zdravotně plně způsobilý k využití služeb. V případě změny tohoto stavu je klient povinen neprodleně kontaktovat organizátora.

  Klient bere na vědomí, že při využití služeb může dojít ke zranění a má dále povinnost neprodleně jakékoliv zranění nahlásit odpovědné osobě. Klient byl poučen, že v případě pochybností o zdravotní způsobilosti bude svůj stav konzultovat s lékařem.

  Klient se zavazuje dbát základních hygienických návyků.

  6. Odpovědnost za využití služeb

  Klient se zavazuje, že techniky sebeobranného systému Krav Maga a jakékoliv další vědomosti a znalosti nabyté v rámci využívání služeb nebude dále rozšiřovat ani komerčně provozovat žádnou činnost spojenou se systémem Krav Maga a managementem osobní bezpečnosti. Klient bere na vědomí, že Krav Maga je sebeobranný a taktický systém a že byl poučen o účinnosti vyučovaných technik a následcích, které mohou způsobit osobám, proti kterým je použije. Organizátor za případné využití technik nenese žádnou odpovědnost.

  Klient bere na vědomí, že veškeré materiály poskytnuté organizátorem jsou pouze pro jeho vlastní využití a nesmí je poskytovat třetím osobám ani veřejnosti.

  7. Morální a etický kodex, bezúhonnost, autorské právo

  Klient bere na vědomí, že jakékoliv vymezování se na rasové či xenofobní úrovni je nepřípustné, a to jak během tréninku, tak i mimo něj. Organizátor jako garant určitých morálních a etických hodnot si vymezuje právo klientovi, který se takto vymezuje, ukončit vztah bez náhrady.

  Klient čestně prohlašuje, že nebyl nikdy trestán za násilný trestný čin. Klient bere na vědomí, že ČKMA, Česká Krav Maga Asociace a Krav Maga Academy jsou registrované značky a že je nesmí jakýmkoliv způsobem svévolně používat bez písemného souhlasu organizátora.

  Klient bere na vědomí, že nebude jakoukoliv činností poškozovat dobré jméno organizátora.

  8. Zánik vztahu

  Vztah kromě případů v jiných ustanoveních může zaniknout výpovědí klienta písemnou nebo e-mailovou formou. Vztah je ukončen k poslednímu dni v měsíci, ve kterém k výpovědi klientství došlo. Při výpovědi se nevracejí již zaplacené klientské poplatky za služby (dále jen “platby”).

  Vztah také končí, pokud je zrušena konkrétní služba, kterou klient využívá. O této informaci bude klient s předstihem informován a zároveň obdrží nabídku alternativních služeb. Vztah dále končí ukončením smluveného kurzu, tedy třídy nebo akce, pokud nebyl dohodnut nový předmět vztahu.

  Organizátor si vyhrazuje právo ukončit vztah s klientem bez udání důvodu. V tomto případě jsou vráceny zbývající klientské poplatky za služby.

  9. Zpracování údajů a pořizování audiovizuálního obsahu

  Klient souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů pro interní organizační potřeby organizátora. Krav Maga z.s. je registrovaný správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Organizátor se zavazuje, že žádné údaje svých klientů nebude poskytovat třetím stranám. Klient je zároveň povinen změny jakýchkoliv údajů poskytnutých v těchto podmínkách neprodleně oznámit. Klient dále souhlasí se zasíláním organizačních a informačních e-mailů týkajících se využívání služeb. Klient souhlasí s případným pořízením fotografického či audiovizuálního záznamu pro účely organizátorů a vzdává se jakéhokoliv nároku na honorář za takový záznam a jeho případné další použití. Zároveň byl klient seznámen se zákazem pořizování vlastního fotografického či audiovizuálního záznamu pokud nebude uvedeno jinak.

  10. Klientské poplatky, platby

  Uhrazením platby je klient oprávněn využívat smluvenou službu dle přihlášky. Klient může současně využívat několik služeb. Platby a jejich možnosti jsou uvedené v přihláškách na webových stránkách a přihláškou s ní klient souhlasí.  V případě, že klient službu, nebo část služby nevyužije se platba, ani její část nevrací. V případě, že se služba hradí na měsíční bázi, je klient platbu povinen provést vždy do 1. dne aktuálního měsíce, ve kterém službu chce využít. U jednorázových služeb (semináře a jiné akce) je třeba ji uhradit nejpozději poslední pracovní den před jejím začátkem.Při neuhrazené platbě není možné žádné služby využívat. Platby je možné uhradit bankovním převodem, platební kartou případně dárkovým poukazem či na základě jiné domluvy s organizátorem. Přesné platební podmínky jsou uvedeny na webových stránkách a klient je též může obdržet emailem.

  11. Pozastavení služeb, zrušení služeb

  11.1. Pozastavení vztahu

  Klient může ze zdravotních či jiných důvodů využívání pravidelných služeb pozastavit na dobu určitou a to nejméně na 14 dní. V tomto případě je třeba informovat organizátora nejpozději první den absence. Klient v případě pozastavení nemůže služeb využívat.

  Organizátor se zavazuje v případě překážky v konání sjednané služby na jeho straně klientovi nabídnout náhradní termín konání.

  11.2. Zrušení vztahu

  Organizátor si vyhrazuje právo zrušit službu (předmět vztahu) kdykoliv před začátkem konání bez udání důvodu. Klienty o této situaci informuje neprodleně prostřednictvím emailové komunikace, ve vyhrazených případech telefonicky či prostřednictvím SMS. Organizátor nenese zodpovědnost za neobdržení informace z důvodu chybně či neúplně vyplněných kontaktních údajů při registraci. V případě zrušení služby organizátorem jsou již zaplacené platby ve 100% výši refundovány (vrácením platby či přesunem platby na jinou službu po dohodě s klientem).

  Klient může požádat o zrušení vztahu. Žádost doručuje emailem na adresu info@krav-maga.cz. Již zaplacené platby pro budoucí období mohou být přesunuty na jiné služby poskytované organizátorem, ale již se nevrací. V případě zrušení vztahu klientem z jakéhokoliv důvodu méně než 24 hodin před začátkem poskytování služby či jejím nevyužití není platba vrácena.

  Přesunuté platby na základě domluvy s organizátorem musejí být uplatněny do 6 kalendářních měsíců od rozhodného termínu.

  Závěrečné ustanovení

  Všeobecné podmínky jsou platné od 1. 4. 2024. Organizátor si vyhrazuje právo změnit Všeobecné podmínky. V případě jakýchkoliv změn budou klienti neprodleně informováni. V případě změny podmínek má klient právo na ukončení vztahu ke dni změny.